Ochrana osobných údajov

Zdravotný stav prehlásenie


Informácia o spracúvaní osobných údajov

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje v súlade s Nariadením EP a RADY( EU ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov.

Všetky spracovávané osobné údaje slúžia pre potreby spoločnosti AUTOŠTÝL, a.s. so sídlom: Trenčianska Turná 1030, 913 21 Trenčianska Turná, IČO: 36 325 074, Obchodný register: OR OS Trenčín, Oddiel Sa, Vložka č.10301/R

Kontaktnou osobou pre spracovanie osobných údajov v našej spoločnosti je Zuzana Vozárová, telefón 0948 241 813, mail vozarova@autostyl.sk.

Rozsah spracovávaných osobných údajov, kategorizujeme a minimalizujeme  v súlade s našimi ponúkanými službami nasledovne :

Pre potreby predaja vozidiel, náhradných dielov a servisu vozidiel  spracovávame: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu.

Vaše osobné údaje spracovávame pre potreby právnych úkonov v súvislosti s predajom vozidiel, náhradných dielov, servisom vozidiel, ako podklad nevyhnutý k uzatváraniu kúpnopredajných zmlúv, objednávok, zmlúv o výpožičke vozidla, prípadne iných právnych úkonov potrebných pri predaji a servise vozidiel.

Doba po ktorú spracovávame vaše osobné údaje je podmienená legislatívou SR (napr. zákon o účtovníctve) a vašim súhlasom.

Pre potreby marketingu spracovávame: meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu.

V tomto prípade spracovávame vaše osobné údaje za účelom informovania klientov o ponukách, novinkách v predmete podnikania našej spoločnosti.

Doba, po ktorú spracovávame vaše osobné údaje, je podmienená vaším súhlasom s odberom týchto informácií.

Po celú dobu spracovania vašich osobných údajov máte právo máte v zmysle Nariadenia právo:

na prístup k svojim osobným údajom, podľa Článku 15, Nariadenia;

na opravu svojich osobných údajov podľa Článku 16, Nariadenia;

na výmaz svojich osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa Článku17, Nariadenia;

na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, podľa Článku 18 a 19,Nariadenia;

na prenosnosť osobných údajov, podľa Článku 20, Nariadenia;

namietať spracovávanie vašich osobných údajov, podľa Článku 21,Nariadenia;

na automatizované individuálne rozhodovanie, podľa Článku 21 a 22,Nariadenia.

Všetky vyššie citované práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti zaslaním emailu na adresu: marketing@autostyl.sk

Dozorným orgánom pre nakladanie s osobnými údajmi v Slovenskej republike je :

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

Slovenská republika,

IČO: 36 064 220,

Stiahnite si bezplatne
našu mobilnú aplikáciu

Naša aplikácia Vám ponúka:

  • vytvorte si zoznam Vašich vozidiel a v prípade potreby ich objednajte do servisu jedným dotykom
  • vždy aktuálna ponuka skladových vozidiel s možnosťou rýchleho odoslania záujmu o vozidlo
  • všetky dôležité novinky zo sveta značiek Volvo, Jaguar a Land Rover

OTVÁRACIE HODINY

Trenčianska Turná

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: 9:30 - 12:30
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 16:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

Bratislava

PREDAJ

PON. - PIA.: 8:00 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené

SERVIS

PON. - PIA.: 07:30 - 17:00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené